Login

Zařazení do mateřské nebo základní školy

Postup od září 2016:

V případě, že je zřejmé již před začátkem vzdělávání
, že dítě bude potřebovat výraznější speciální přístup, je třeba před zahájením školní docházky kontaktovat speciálně pedagogické centrum (SPC) nebo pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) a dohodnout vyšetření. Jedná se o vyšetření speciálně pedagogické, případně psychologické. O výběru poradenského zařízení opět platí to, co bylo řečeno v kapitole Odklad školní docházky. Poradenské zařízení pak na základě vyšetření (a samozřejmě na základě závěrů lékařských vyšetření, případně zprávy klinického psychologa) stanoví, zda jsou ve vzdělávání nutná podpůrná opatření.

Podpůrná opatření mají pět stupňů.

Pokud není zřejmé, že hned v prvním ročníku by mohly ve výuce nastat větší obtíže, je lepší s vyšetřením počkat, až jak se dítěti bude ve škole dařit. Škola sama totiž může nastavit žákovi první stupeň podpůrných opatření a vypracovat plán pedagogické podpory. Pokud tato opatření nestačí, rodiče (sami nebo na doporučení školy) potom iniciují vyšetření v PPP nebo SPC kvůli posouzení podpůrných opatření vyššího stupně (pod ně spadá například možnost různých pomůcek, speciálních metod, individuálního vzdělávacího plánu s možností úpravy obsahu učiva, podpory asistenta pedagoga).

Pokud školské poradenské zařízení (SPC nebo PPP) při vyšetření zjistí, že žák potřebuje některá z podpůrných opatření 2.-5. stupně, sdělí návrh podpůrných opatření rodičům a zahájí jednání se školou. Navrhovaná opatření jsou mezi školou a poradenským zařízením projednána a doporučení je potom zasláno do školy, kde dojde k podpisu (školy i rodičů). Tím se doporučení stává závazným a škola neprodleně zahájí kroky k jeho naplňování.

Pokud rodiče uvažují o zařazení dítěte do „speciální“ školy nebo třídy (nově do školy nebo třídy zřízené podle paragrafu 16 odstavce 9 školského zákona – jde o školy se zaměřením na řečové, tělesné, zrakové a sluchové postižení, a také na mentální postižení), je postup obdobný, vyšetření ve školském poradenském zařízení je ovšem třeba podstoupit před zařazením do této školy (tedy i při zařazení do prvního ročníku).

Poradenské zařízení má rodinu informovat o rozdílech mezi jednotlivými formami vzdělávání a většinou rodičům doporučí, jaká forma je dle jeho vyšetření a pohledu optimální. Je třeba vzít v úvahu, že poradenští pracovníci většinou při své práci nasbírali již mnoho zkušeností jak s integrací, tak se vzděláváním ve speciálních školách, a znají výhody a nevýhody obojího. Z této své zkušenosti se rodičům jistě snaží poradit co nejlépe, aby to bylo ve prospěch dítěte. Nicméně rodiče musí se zařazením souhlasit a neměli by být nikým nuceni k některé z forem vzdělávání, pokud to nechtějí. Pokud rodiče nesouhlasí například s navrhovaným zařazením dítěte do speciální školy a chtějí integrovat dítě v běžné škole, i když poradenské zařízení je jiného názoru, mělo by poradenské zařízení přesto zpracovat podklady k integraci. Vždy by měly ovšem obě strany jednat v nejlepším zájmu dítěte.

Postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření blíže popisuje vyhláška 27/2016 Sb.

stranka-objednani-do-spc-54 stranka-objednani-v-spc-54
 top-objednavky-online-11
 top-prihlasky-online-55


SPC pro děti a mládež
s vadami řeči s.r.o.
Jivenská 1066/7,
140 00 Praha 4
Telefon : +420 222 518 280
spcvadyreci@seznam.cz
Pokud vyšetřujeme nebo jsme v terénu (školy), může být obtížné se nám dovolat.
V takovém případě raději volte emailový kontakt (totéž během prázdnin).
Popis cesty zde
Kontakty na jednotlivé pracovníky

Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o.
Home SPC pro děti s vadami řeči

Created by © 2009/2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign